Súhlas s používaním cookies Naše webové stránky ukladajú súbory cookies, ktoré pomáhajú ich správnemu fungovaniu. Využívaním našich služieb súhlasíte s ich používaním. Viac o cookies
0

Máte to tam!

kategórie

články

Obchodné podmienky

OBCHODNÉ PODMIENKY

obchodnej spoločnosti UTC s.r.o., so sídlom: Zděbradská 94, 251 01 Říšany - Jažlovice, IČO: 430 00 550, zapísanej v Obchodnom registri v Prahe pod sp.zn. C4436 , (ďalej ako "predávajúci") pre predaj tovaru prostredníctvom internetového obchodu, prevádzkovaného na internetovej adrese www.kitos.sk.

1. ÚVODNÉ USTANOVENIA

1.1. Tieto obchodné podmienky (ďalej ako "obchodné podmienky") predávajúceho upravujú v zmysle ust. § 1751 zákona č. 89/2012 Zb. (ďalej ako "Občiansky zákonník") vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán, vzniknuté v súvislosti a/alebo na základe kúpnej zmluvy (ďalej ako "kúpna zmluva"), uzatváranej medzi predávajúcim a inou fyzickou alebo právnickou osobou (ďalej ako "kupujúci") prostredníctvom internetového obchodu predávajúceho. Internetový obchod je predávajúcim prevádzkovaný na internetovej adrese www.kitos.sk, a to prostredníctvom webového rozhrania (ďalej ako "webové rozhranie e-shopu").

1.2. Obchodné podmienky ďalej upravujú práva a povinnosti zmluvných strán pri využívaní webovej stránky predávajúceho, umiestnenej na adrese www.kitos.sk (ďalej ako "webová stránka") a ďalšie súvisiace právne vzťahy.

1.3. Kupujúcim je spotrebiteľ alebo podnikateľ. Spotrebiteľom je každý človek, ktorý mimo rámec svojej podnikateľskej činnosti alebo mimo rámec samostatného výkonu svojho povolania uzatvára zmluvu s podnikateľom alebo s ním inak jedná. Podnikateľom sa rozumie osoba uvedená v ust. § 420 a 421 Občianskeho zákonníka.

1.4. Znenie obchodných podmienok môže predávajúci v primeranom rozsahu meniť alebo dopĺňať, tým nie sú dotknuté práva a povinnosti vzniknuté počas účinnosti predchádzajúceho znenia obchodných podmienok. Predávajúci oznámi zmenu obchodných podmienok kupujúcemu uverejnením na webových stránkach alebo iným vhodným spôsobom najmenej 14 dní pred navrhovaným dňom účinnosti s tým, že kupujúci (pokiaľ sa na neho, resp. na ním uzavretú kúpnu zmluvu vzťahuje zmena obchodných podmienok) je oprávnený v uvedenej lehote (t. j. pred nadobudnutím účinnosti zmeny) odmietnuť zmeny obchodných podmienok a záväzok z toho dôvodu vypovedať. Pokiaľ kupujúci písomne neoznámi nesúhlas s navrhovanou zmenou pred dňom účinnosti zmeny obchodných podmienok, platí, že navrhovanú zmenu obchodných podmienok prijal. To isté platí, pokiaľ s obchodnými podmienkami vysloví súhlas poslaním objednávky podľa čl. 3.4. týchto obchodných podmienok alebo svojím prihlásením do užívateľského účtu (pozri ďalej).

2. UŽÍVATEĽSKÝ ÚČET

2.1. Na základe registrácie kupujúceho, uskutočnenej na webovej stránke, môže kupujúci vstupovať do svojho užívateľského rozhrania. Zo svojho užívateľského rozhrania môže kupujúci realizovať objednávanie tovaru (ďalej ako "užívateľský účet"). V prípade, že to webové rozhranie e-shopu umožňuje, môže kupujúci realizovať objednávanie tovaru aj bez registrácie.

2.2. Na účely registrácie kupujúceho na webovej stránke, jej užívanie kupujúcim a ďalej na účely objednania tovaru a uzavretia a plnenia kúpnej zmluvy je kupujúci povinný poskytnúť predávajúcemu v rozsahu vyžiadanom predávajúcim správne, úplné a pravdivé údaje týkajúce sa kupujúceho, ktoré podľa svojej povahy môžu byť osobnými údajmi kupujúceho. Zmenu kupujúcim poskytovaných údajov je kupujúci povinný bezodkladne po ich zmene oznámiť predávajúcemu. Predávajúci nenesie zodpovednosť za akúkoľvek škodu vzniknutú kupujúcemu alebo tretej osobe v dôsledku porušenia povinností kupujúceho podľa tohto článku 2.2 obchodných podmienok.

2.3. Oprávnený prístup k užívateľskému účtu je možný len po zadaní užívateľského mena a hesla kupujúceho na webovej stránke. Kupujúci je povinný uchovať v tajnosti a žiadnej osobe neposkytnúť svoje užívateľské meno a heslo a berie na vedomie, že predávajúci nenesie zodpovednosť za akýkoľvek neoprávnený prístup do užívateľského účtu alebo akúkoľvek škodu vzniknutú v súvislosti s neoprávneným prístupom do užívateľského účtu kupujúceho.

2.4. Kupujúci nie je oprávnený umožniť využívanie užívateľského účtu tretím osobám.

3. UZAVRETIE KÚPNEJ ZMLUVY

3.1. Webové rozhranie e-shopu obsahuje zoznam tovaru ponúkaného predávajúcim na predaj, a to vrátane uvedenia cien jednotlivého ponúkaného tovaru. Ceny ponúkaného tovaru sú uvedené vrátane dane z pridanej hodnoty a všetkých súvisiacich poplatkov. Ponuka predaja tovaru a ceny tohto tovaru zostávajú v platnosti počas zobrazovania vo webovom rozhraní e-shopu. Týmto ustanovením nie je obmedzená možnosť predávajúceho uzavrieť kúpnu zmluvu s individuálne dohodnutými podmienkami. Všetky ponuky predaja tovaru, umiestnené vo webovom rozhraní e-shopu, sú nezáväzné a predávajúci nie je povinný uzavrieť s kupujúcim kúpnu zmluvu ohľadne ponúkaného tovaru.

3.2. Webové rozhranie e-shopu obsahuje aj informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru.

3.3. Za účelom objednania tovaru vyplní kupujúci objednávkový formulár vo webovom rozhraní e-shopu, hlavne informácie o:

 • kupujúcom, vyžadované predávajúcim,
 • tovare, objednávanom kupujúcim (kupujúci "vloží" objednávaný tovar do elektronického nákupného košíka webového rozhrania e-shopu),
 • spôsobe úhrady kúpnej ceny za tovar zvolený kupujúcim,
 • požadovanom spôsobe doručenia objednávaného tovaru a

v objednávke bude vždy uvedená informácia o celkovej cene kupovaného tovaru a nákladoch spojených s jeho dodaním (ďalej spoločne ako "objednávka").

3.4. Kupujúci odošle objednávku predávajúcemu kliknutím na tlačidlo "OBJEDNAŤ >". Odoslaním objednávky kupujúci potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito obchodnými podmienkami a ich neoddeliteľnými súčasťami s ich obsahom, a že s nimi súhlasí, a to v znení platnom a účinnom v okamihu odoslania objednávky.

3.5. Kupujúci prehlasuje, že údaje uvedené v objednávke sú správne, úplné a pravdivé. Predávajúci bezodkladne po prijatí objednávky potvrdí toto prijatie kupujúcemu elektronickou poštou, a to na adresu elektronickej pošty kupujúceho, uvedenú v užívateľskom rozhraní alebo v objednávke (ďalej ako "elektronická adresa kupujúceho").

3.6. Predávajúci je vždy oprávnený v závislosti od charakteru objednávky (množstvo tovaru, výška kúpnej ceny, predpokladané náklady na dopravu) požiadať kupujúceho o dodatočné potvrdenie objednávky (napríklad písomne alebo telefonicky).

3.7. Zmluvný vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim vzniká okamihom doručenia potvrdenia predávajúceho o prijatí objednávky (akceptáciou), ktoré je predávajúcim zaslané kupujúcemu elektronickou poštou, a to na adresu elektronickej pošty kupujúceho.

3.8. Kupujúci berie na vedomie, že predávajúci si vyhradzuje právo podľa svojho uváženia neuzavrieť s kupujúcim akúkoľvek kúpnu zmluvu.

3.9. Kupujúci súhlasí s použitím komunikačných prostriedkov na diaľku pri uzatváraní kúpnej zmluvy. Náklady vzniknuté kupujúcemu pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzavretím kúpnej zmluvy (náklady na internetové pripojenie, náklady na telefónne hovory) si hradí kupujúci sám.

4. CENA TOVARU A PLATOBNÉ PODMIENKY

4.1. Všetky ceny tovaru sú zmluvné. Vo webovom rozhraní e-shopu sú vždy aktuálne a platné ceny. Ceny sú konečné, t. j. vrátane DPH, popr. všetkých ďalších daní a poplatkov, ktoré musí spotrebiteľ na získanie tovaru zaplatiť; to sa netýka prípadných poplatkov za dopravné a pod.

4.2. Prípadné akčné ceny platia do vypredania zásob, pri uvedení počtu kusov akčného tovaru, alebo počas vymedzeného obdobia.

4.3. Cenu tovaru a prípadné náklady spojené s dodaním tovaru podľa kúpnej zmluvy môže kupujúci uhradiť predávajúcemu spôsobmi uvedenými v obchodných podmienkách a nazvaných jako sposoby platby.

4.4. Spoločne s kúpnou cenou je kupujúci povinný zaplatiť predávajúcemu tiež náklady spojené s balením a dodaním tovaru. Ak nie je výslovne uvedené inak, ďalej sa rozumejú kúpnou cenou aj náklady spojené s dodaním tovaru.

4.5. V prípade platby v hotovosti alebo v prípade platby prostredníctvom dobierky je kúpna cena splatná pri prevzatí tovaru.

4.6. V prípade bezhotovostnej platby je záväzok kupujúceho uhradiť kúpnu cenu splnený okamihom pripísania príslušnej čiastky na účet predávajúceho.

4.7. Predávajúci je oprávnený kedykoľvek požadovať uhradenie celej kúpnej ceny ešte pred odoslaním tovaru kupujúcemu.

4.8. Predávajúcim poskytnuté prípadné zľavy z ceny tovaru kupujúcemu nie je možné vzájomne kombinovať.

PREHĽAD MOŽNOSTÍ ÚHRAD TOVARU:

 • Platba pri prevzatí tovaru (dobierka) PPL/Express One  1,49 €
 • Platba pri prevzatí tovaru (dobierka) GLS  1,49 €
 • Platba pri prevzatí tovaru (dobierka) Zásilkovna  1,69 €
 • Platba kartou MasterCard nebo Visa vopred ZDARMA

Tovar doručíme úplne ZADARMO pri objednávke nad 59,90 €!

 

5. ODSTÚPENIE OD KÚPNEJ ZMLUVY

Odstúpenie od kúpnej zmluvy kupujúcim spotrebiteľom

5.1. Kupujúci spotrebiteľ má právo v súlade s ust. § 1829 Občianskeho zákonníka odstúpiť od kúpnej zmluvy v lehote 14 dní od prevzatia tovaru, pokiaľ bola kúpna zmluva uzavretá pomocou prostriedkov komunikácie na diaľku. Ak sa spotrebiteľ rozhodne využiť toto právo, musí odstúpenie od zmluvy odoslať predávajúcemu najneskôr do 14. dňa od prevzatia tovaru. Kupujúci nesie náklady spojené s vrátením tovaru predávajúcemu a taktiež priame náklady spojené s vrátením tovaru, ak nemôže byť vrátený kvôli svojej povahe obvyklou poštovou cestou. Maximálne náklady sú v takom prípade odhadované na čiastku 100 EUR.

5.2. Odstúpenie od kúpnej zmluvy môže kupujúci zasielať okrem iných aj na adresu prevádzky predávajúceho UTC s.r.o., Zděbradská 94, 251 00 Říčany – Jažlovice alebo na adresu elektronickej pošty predávajúceho shop@kitos.sk. V prípade odstúpenia od zmluvy podľa čl. 5.1 obchodných podmienok sa kúpna zmluva od počiatku ruší. Tovar musí byť predávajúcemu vrátený do 14 kalendárnych dní od odoslania odstúpenia od zmluvy predávajúcemu. Tovar musí byť predávajúcemu vrátený nepoškodený a neopotrebovaný a, ak je to možné, v pôvodnom obale. Kupujúci zodpovedá predávajúcemu len za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku nakladania s týmto tovarom inak, ako je nutné s ním nakladať, s ohľadom na jeho povahu a vlastnosti.

5.3. V prípade odstúpenia od zmluvy podľa čl. 5.1 obchodných podmienok rovnakým spôsobom vráti predávajúci kupujúcemu najneskôr do 14 dní od odstúpenia od zmluvy všetky peňažné prostriedky, vrátane nákladov na dodanie, ktoré od neho na základe zmluvy prijal. Predávajúci vráti spotrebiteľovi prijaté peňažné prostriedky iným spôsobom len vtedy, pokiaľ s tým spotrebiteľ súhlasil a pokiaľ mu tým nevzniknú ďalšie náklady. Pokiaľ kupujúci zvolí iný, ako najlacnejší spôsob dodania tovaru, ktorý predávajúci ponúka, vráti predávajúci kupujúcemu náklady na dodanie tovaru vo výške zodpovedajúcej najlacnejšiemu ponúkanému spôsobu dodania tovaru.

5.4. Kupujúci berie na vedomie, že pokiaľ bude tovar vrátený kupujúcim poškodený, opotrebovaný alebo čiastočne spotrebovaný, predávajúcemu tým vzniká voči kupujúcemu nárok na náhradu škody tým vzniknutej. Nárok na úhradu vzniknutej škody je predávajúci oprávnený jednostranne započítať proti nároku kupujúceho na vrátenie kúpnej ceny.

5.5. Do momentu prevzatia tovaru kupujúcim je predávajúci oprávnený kedykoľvek odstúpiť od kúpnej zmluvy. V takom prípade predávajúci vráti kupujúcemu kúpnu cenu bez zbytočného odkladu, a to bezhotovostne na účet určený kupujúcim.

5.6. Ak je spoločne s tovarom poskytnutý kupujúcemu darček, je darovacia zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim uzavretá s rozväzovacou podmienkou, že ak dôjde k odstúpeniu od kúpnej zmluvy spotrebiteľom, stráca darovacia zmluva ohľadne takého darčeku účinnosť a kupujúci je povinný spolu s tovarom vrátiť predávajúcemu aj poskytnutý darček.

Odstúpenie od kúpnej zmluvy kupujúcim podnikateľom

5.7. V prípade, že je kupujúcim podnikateľ, uplatnia sa na odstúpenie od kúpnej zmluvy príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka v platnom znení.

6. PREPRAVA, DODANIE A PREVZATIE TOVARU

6.1. Ak nie je v kúpnej zmluve stanovené inak, spôsob doručenia tovaru určuje predávajúci. V prípade, že je spôsob dopravy dohodnutý na základe požiadaviek kupujúceho, nesie kupujúci riziko a prípadné dodatočné náklady spojené s týmto spôsobom dopravy.

6.2. Ak je predávajúci podľa kúpnej zmluvy povinný dodať tovar na miesto určené kupujúcim v objednávke, je kupujúci povinný prevziať tovar pri dodaní. V prípade neprevzatia zásielky kupujúcim si UTC s.r.o. vyhradzuje právo žiadať od neho náhradu akýchkoľvek nákladov spojených s objednávkou, najmä nákladov na spätné zaslanie tovaru. Ďalej si UTC s.r.o. vyhradzuje právo neprijať ďalšiu objednávku, ak kupujúci opakovane neprevezme zásielku s tovarom.

6.3. V prípade, že je z dôvodov na strane kupujúceho nutné tovar doručovať opakovane alebo iným spôsobom ako bolo uvedené v objednávke, je kupujúci povinný uhradiť náklady spojené s opakovaným doručovaním tovaru, resp. náklady spojené s iným spôsobom doručenia.

6.4. Pri prevzatí tovaru od prepravcu je kupujúci povinný skontrolovať neporušenosť obalov tovaru a v prípade akýchkoľvek chýb toto bezodkladne oznámiť prepravcovi. Podpisom dodacieho listu kupujúci potvrdzuje, že zásielka tovaru spĺňa všetky podmienky a náležitosti a na prípadnú neskoršiu reklamáciu ohľadne porušenia obalu zásielky nemôže byť braný zreteľ.

Spôsoby a ceny doručenia:

 • Zmluvný dopravca PPL /Express One 5,9 €
 • Zmluvný dopravca GLS  5,9 €
 • Doručenie na výdajné miesto Zásielkovne 3,9 € (Maximálna hmotnosť zásielky: 5 kg, maximálny súčet rozmerov všetkých troch strán zásielky: 120 cm)
 • Zásielkovne - Doručenie na adresu 5,9 € (Maximálna hmotnosť zásielky: 5 kg, maximálny súčet rozmerov všetkých troch strán zásielky: 120 cm)

Tovar doručíme úplne ZADARMO pri objednávke nad 59,90 €!

 

7. ZODPOVEDNOSŤ ZA CHYBY, ZÁRUKA, REKLAMÁCIE A STAŽNOSTI

7.1. Práva a povinnosti zmluvných strán ohľadne zodpovednosti predávajúceho za chyby, vrátane záručnej zodpovednosti predávajúceho, sa riadia príslušnými všeobecne záväznými predpismi a reklamačným poriadkom.

7.2. Práva kupujúceho, vyplývajúce zo zodpovednosti predávajúceho za chyby, uplatňuje kupujúci u predávajúceho na adrese jeho prevádzky UTC s.r.o., Zděbradská 94, 251 01 Říčany - Jažlovice.

7.3. Pokiaľ ste od nás dostali chybný tovar, prosím, kontaktujte naše reklamačné oddelenie shop@kitos.sk, tel. 910 760 508. Vždy sa snažíme riešiť problémy spôsobom, ktorý je uspokojivý pre obe strany. V prípade, že sa nám nepodarí dospieť k vzájomnej dohode, máte možnosť obrátiť sa na Slovenskú obchodnú inšpekciu. Konkrétne pokyny nájdete na stránke SOI. Ak žijete v inom členskom štáte EÚ ako na Slovensku, môžete využiť portál Európskej komisie na elektronické podávanie sťažností. Svoju sťažnosť môžete podať na stránke : https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=SK  . V sťažnosti by ste mali uviesť aj našu emailovú adresu: shop@kitos.sk.

8. ĎALŠIE PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN

8.1. Kupujúci nadobúda vlastníctvo k tovaru zaplatením celej kúpnej ceny tovaru.

8.2. Kupujúci berie na vedomie, že programové vybavenie a ďalšie súčasti tvoriace webové rozhranie e-shopu (vrátane fotografií ponúkaného tovaru) sú chránené autorským právom. Kupujúci sa zaväzuje, že nebude vykonávať žiadnu činnosť, ktorá by mohla jemu alebo tretím osobám umožniť neoprávnene zasahovať alebo neoprávnene použiť programové vybavenie alebo ďalšie súčasti tvoriace webové rozhranie e-shopu.

8.3. Kupujúci nie je oprávnený pri využívaní webového rozhrania e-shopu používať mechanizmy, programové vybavenie alebo iné postupy, ktoré by mohli mať negatívny vplyv na prevádzku webového rozhrania e-shopu. Webové rozhranie e-shopu je možné používať len v rozsahu, ktorý nie je na úkor práv ostatných zákazníkov predávajúceho a ktorý je v súlade s jeho určením.

8.4. Predávajúci nie je vo vzťahu ku kupujúcemu viazaný žiadnymi kódexmi chovania v zmysle ustanovenia § 1826 ods. 1 Občianskeho zákonníka.

8.5. Kupujúci berie na vedomie, že predávajúci nenesie zodpovednosť za chyby vzniknuté v dôsledku zásahov tretích osôb do webovej stránky alebo v dôsledku použitia webovej stránky v rozpore s jej určením.

8.6. V súlade s ust. § 1820 ods. 1 písm. j) berie kupujúci na vedomie, že v rámci mimosúdneho vybavovania sťažností spotrebiteľov sa môže kupujúci obrátiť na Českú obchodnú inšpekciu. Podanie na Českú obchodnú inšpekciu možno podať písomnou formou, príp. cez e-podateľňu na internetových stránkach ČOI.

9. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV, ZASIELANIE OBCHODNÝCH INFORMÁCII

9.1. Ochrana osobných údajov kupujúceho, ktorý je fyzickou osobou, je poskytovaná zákonom č. 101/2000 Zb., o ochrane osobných údajov, v znení neskorších predpisov.

9.2. Kupujúci súhlasí so spracovaním svojich osobných údajov: meno a priezvisko, adresa bydliska, identifikačné číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronickej pošty, telefónne číslo (ďalej spoločne všetko len ako "osobné údaje").

9.3. Kupujúci súhlasí so spracovaním svojich osobných údajov predávajúcim, a to na účely realizácie práv a povinností z kúpnej zmluvy a na účely zasielania informácií a obchodných oznámení kupujúcemu.

9.4. Kupujúci berie na vedomie, že je povinný uvádzať svoje osobné údaje (pri registrácii, vo svojom užívateľskom účte, pri objednávke uskutočnenej z webového rozhrania e-shopu) správne a pravdivo a že je povinný bez zbytočného odkladu informovať predávajúceho o zmene svojich osobných údajov.

9.5. Spracovaním osobných údajov kupujúceho môže predávajúci poveriť tretiu osobu, ako spracovateľa. Okrem osôb dopravujúcich tovar nebudú osobné údaje predávajúcim odovzdávané tretím osobám bez predchádzajúceho súhlasu kupujúceho.

9.6. Osobné údaje budú spracovávané počas lehoty neurčitej. Osobné údaje budú spracovávané automatizovaným spôsobom v elektronickej podobe alebo v tlačenej podobe neautomatizovaným spôsobom.

9.7. Kupujúci potvrdzuje, že poskytnuté osobné údaje sú presné a že bol poučený o tom, že ide o dobrovoľné poskytnutie osobných údajov. Kupujúci prehlasuje, že bol poučený o tom, že súhlas so spracovaním osobných údajov môže vo vzťahu k predávajúcemu odvolať písomným oznámením doručeným na adresu predávajúceho.

9.8. V prípade, že by sa kupujúci domnieval, že predávajúci alebo spracovateľ (čl. 9.5) vykonáva spracovanie jeho osobných údajov, ktoré je v rozpore s ochranou súkromného a osobného života kupujúceho alebo v rozpore so zákonom, hlavne ak sú osobné údaje nepresné s ohľadom na účel ich spracovania, môže:

 • požiadať predávajúceho alebo spracovateľa o vysvetlenie,
 • požadovať, aby predávajúci alebo spracovateľ odstránil takto vzniknutý stav. Hlavne môže ísť o blokovanie, vykonanie opravy, doplnenie alebo likvidáciu osobných údajov. Ak je žiadosť kupujúceho podľa predchádzajúcej vety uznaná ako oprávnená, predávajúci alebo spracovateľ bezodkladne odstráni chybný stav. Ak predávajúci alebo spracovateľ nevyhovie žiadosti, kupujúci má právo obrátiť sa priamo na Úrad na ochranu osobných údajov. Týmto ustanovením nie je dotknuté právo kupujúceho obrátiť sa so svojím podnetom priamo na Úrad na ochranu osobných údajov.

9.9. Ak kupujúci požiada o informáciu o spracovaní svojich osobných údajov, predávajúci je povinný odovzdať mu túto informáciu. Predávajúci má právo požadovať za poskytnutie informácie podľa predchádzajúcej vety primeranú úhradu neprevyšujúcu náklady nevyhnutné na poskytnutie informácie.

9.10. Kupujúci súhlasí so zasielaním informácií súvisiacich s tovarom, službami alebo podnikom predávajúceho na elektronickú adresu kupujúceho a ďalej súhlasí so zasielaním obchodných oznámení predávajúcim na elektronickú adresu kupujúceho.

10. DORUČOVANIE

10.1. Ak nebude dohodnuté inak, akákoľvek korešpondencia súvisiaca s kúpnou zmluvou musí byť doručená druhej zmluvnej strane písomne, a to elektronickou poštou, osobne alebo doporučene prostredníctvom prevádzkovateľa poštových služieb (podľa voľby odosielateľa). Kupujúcemu je doručovaná na adresu elektronickej pošty - uvedenú v jeho užívateľskom účte.

10.2. Správa je doručená:

 • v prípade doručovania elektronickou poštou okamihom jej prijatia na server prichádzajúcej pošty; integrita správ zaslaných elektronickou poštou môže byť zabezpečená certifikátom,
 • v prípade doručovania osobne alebo prostredníctvom prevádzkovateľa poštových služieb - prevzatím zásielky adresátom,
 • v prípade doručovania osobne alebo prostredníctvom prevádzkovateľa poštových služieb tiež odmietnutím prevzatia zásielky, ak adresát odmietne (poprípade osoba oprávnená prevziať za neho zásielku) zásielku prevziať,
 • v prípade doručovania prostredníctvom prevádzkovateľa poštových služieb uplynutím lehoty desiatich (10) dní od uloženia zásielky a odovzdania výzvy adresátovi na prevzatie uloženej zásielky, ak dôjde k uloženiu zásielky u prevádzkovateľa poštových služieb, a to aj v prípade, že adresát sa o uložení nedozvedel.

11. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

11.1. Pokiaľ vzťah súvisiaci s použitím webovej stránky alebo právny vzťah založený kúpnou zmluvou obsahuje medzinárodný prvok, strany sa dohodli, že vzťah sa riadi českým právom. Týmto nie sú dotknuté práva spotrebiteľa vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov.

11.2. Ak je niektoré ustanovenie obchodných podmienok neplatné alebo neúčinné, alebo sa takým stane, namiesto neplatného ustanovenia bude aplikované ustanovenie, ktorého zmysel sa neplatnému ustanoveniu čo najviac približuje. Neplatnosťou alebo neúčinnosťou jedného ustanovenia nie je dotknutá platnosť ostatných ustanovení. Zmeny a doplnky kúpnej zmluvy alebo obchodných podmienok vyžadujú písomnú formu.

11.3. Kúpna zmluva vrátane obchodných podmienok je archivovaná predávajúcim v elektronickej podobe a nie je prístupná.

11.4. Kontaktné údaje predávajúceho - adresa na doručovanie: UTC s.r.o., Zděbradská 94, 251 01 Říčany - Jažlovice, adresa elektronickej pošty: shop@kitos.sk, telefón:  910 760 508

11.5. Predávajúci si vyhradzuje právo na zrušenie kúpnej zmluvy pred odoslaním tovaru ak zistí, že tovar bol ponúkaný za zjavne chybnú cenu, pre daný tovar úplne neobvyklú. V takom prípade musí zákazníka o tejto skutočnosti informovať, k uzavretiu kúpnej zmluvy v tomto prípade nedôjde a objednávka bude predávajúcim stornovaná.

 

Reklamácie

Zákazník má možnosť využiť lehotu na uplatnenie práva zo zodpovednosti za vady predanej veci, a to v dobe 24 mesiacov od prevzatia tovaru.

Ako postupovať pri reklamácii

 • Reklamuje ten, kto tovar objednal. V odoslanej reklamácii nám oznámte svoje telefónne číslo alebo e-mail pre rýchle spojenie v prípade určitej nezrovnalosti.
 • Tovar zašlite s vyplneným reklamačným lístkom
  • Ak reklamujete chybný/nefunkčný produkt, ktorý je možné opraviť, reklamácia bude zaslaná na posúdenie a prípadnú opravu. Ak nebude možné tovar opraviť, prosíme o uvedenie požadovaného spôsobu následného vybavenia reklamácie (výmena tovaru, vrátenie peňazí).
  • Ak sa jedná o iný typ tovaru, prosíme o uvedenie požadovaného spôsobu vybavenia reklamácie (výmena tovaru, vrátenie peňazí).
  • Ak chcete vymeniť poškodený tovar zo sady (tj. z niekoľkých kusov v balení), informujte sa ako postupovať na emaile shop@kitos.sk. To platí aj v prípade, že sa jedná o výrobok, ktorý sa skladá z viacerých dielov a poškodená je len jedna jeho časť.
 • Tovar zasielajte najlepšie v originálnom obale. Už používaný tovar alebo časť sady vhodne zabaľte.
 • Balíček zašlite ako doporučenú (poistenú) zásielku. Podací lístok od zásielky si ponechajte ako doklad o odoslaní. Zásielky neposielajte na dobierku, takto poslané zásielky nepreberáme. 
 • Adresa pre zaslanie reklamácie:

UTC s.r.o.
Zděbradská 94
Říčany - Jažlovice
251 01

 • Kontakty:

reklamačné oddelenie: 910 760 508
e-mail: shop@kitos.sk

 

Vybavenie reklamácie

 • Reklamácie vybavujeme v najkratšej možnej dobe, najdlhšie však v zákonnej 30-dňovej lehote. Táto lehota začína plynúť dňom doručenia zásielky.
 • V prípade uznanej reklamácie so žiadosťou o výmenu tovaru Vám zásielku zašleme na naše náklady. Ak si prajete vrátiť peniaze, urobíme tak prevodom na účet.

 

Odstúpenie od kúpnej zmluvy

V prípade, že nie ste s tovarom spokojní, môžete ho bez udania dôvodu vrátiť. My vám podľa vášho želania tovar vymeníme alebo vrátime peniaze.

Ako postupovať pri odstúpení od kúpnej zmluvy

 • Odstúpenie od kúpnej zmluvy vykonáva ten, kto tovar objednal, a to v lehote 30 kalendárnych dní odo dňa prevzatia tovaru. Prosíme o oznámení telefónneho čísla alebo e-mailu pre rýchle spojenie v prípade nejakej nezrovnalosti.
 • Tovar zašlite najneskôr do 14 kalendárnych dní od odstúpenia od zmluvy na adresu UTC s.r.o., Zděbradská 94, 251 01 Říčany – Jažlovice.
 • Tovar zašlite s vyplneným reklamačným lístkom.  Označte požadovaný spôsob vybavenia odstúpenia od zmluvy (výmena tovaru, vrátenie peňazí).
 • Tovar zasielajte kompletný, nepoškodený a neopotrebovaný, v originálnom nepoškodenom obale. V opačnom prípade má predajca nárok strhnúť určitú sumu ako kompenzáciu za opotrebenie (napr. poškodený obal, chýbajúce príslušenstvo, škrabance, špinavý tovar,...).
 • Balíček zašlite ako doporučenú (poistenú) zásielku. Podací lístok od zásielky si ponechajte ako doklad o odoslaní. Zásielky neposielajte na dobierku, takto poslané zásielky nepreberáme. 
 • Adresa pre zaslanie tovaru späť:

UTC s.r.o.
Zděbradská 94
Říčany - Jažlovice
251 01

 • Kontakty:

zákaznícke oddelenie: 910 760 508
e-mail: shop@kitos.sk

Vybavenie odstúpenia od kúpnej zmluvy

 • Vybavujeme v najkratšej možnej dobe, najneskôr do 14 kalendárnych dní od odstúpenia od zmluvy. Upozorňujeme na skutočnosť, že nie sme povinní vrátiť peniaze skôr, než nám bude tovar doručený alebo preukázané jeho odoslanie.
 • V prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy formou žiadosti o výmenu tovaru vám novú zásielku zašleme na naše náklady.
 • Ak si prajete vrátiť peniaze, urobíme tak prevodom na účet, prípadne na vašu žiadosť poštovou poukážkou. UTC s.r.o. vrací v tomto v tomto prípade aj náklady na prepravu pôvodnej zásielky z kitos.sk  k zákazníkovi. Náklady na prepravu (zaslanie) tovaru od zákazníka do UTC s.r.o. hradí zákazník.

 

V Říčanech – Jažlovicích  dňa 18. 12. 2021

Tieto obchodné podmienky platia a sú účinné od 14.2.2023